آموزش دوخت ۲ نوع كاور مبل به صورت تصويري

پوشش توليدكننده كاور مبل،پيراهن مبل،روكش مبل و طرحهاي خلاقانه منحصر به فرد

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش دوخت ۲ نوع كاور مبل به صورت تصويري

۷,۱۰۰ بازديد

آموزش دوخت ۲ نوع كاور مبل به صورت تصويري

مدل شماره ۱ : مدل ستاره

طرز تهيه الگو :
1. الگوي شماره 1 : براي اين الگو طول و عرض نشيمنگاه را اندازه گيري مي كنيم كه طول آن برابر با فاصله دو دسته و عرض آن برابر با فاصله تكيه گاه تا زمين مي باشد كه مستطيلي با ابعاد 90x85 سانتي متر رسم مي كنيم. از دو گوشه انتهاي نشيمنگاه 5 سانتي متر به داخل آمده و گوشه ها را گرد مي كنيم.

 


الگو:

2. الگوي شماره 2 : الگو براي قسمت تكيه گاه مي باشد كه طول و عرض تكيه گاه را اندازه گيري مي كنيم و مستطيلي با ابعاد 130x60 سانتي متر رسم مي كنيم. با توجه به بالاي مبل بالاي الگويمان را هلال يا صاف يا مدل مورد نظر رسم مي كنيم. اگر تكيه گاه در پشت دسته ها قرار داشت از پايين الگو به اندازه پشت دو دسته از دو طرف مستطيلي پاك مي كنيم.
الگو:

3. الگوي شماره 3: اين الگو براي قسمت پشت مبل در نظر گرفته شده كه طول و ارتفاع پشت مبل را اندازه گيري مي كنيم و مستطيلي با ابعاد 95x130 سانتي متر رسم مي كنيم و با توجه به مدل بالاي مبل، بالاي الگويمان را هلال يا صاف يا مدل مورد نظر رسم مي كنيم.
الگو:

4. الگوي شماره 4 : الگوي دسته ي مبل مي باشد كه طول و عرض آن را بايد اندازه گيري كنيم. براي طول از جلوي مبل تا قسمت تكيه گاه را اندازه گيري و براي عرض آن از قسمت نشيمنگاه تا زمين در قسمت پهلوي مبل اندازه گيري مي نماييم كه اين اندازه براي مبل ما مستطيلي با ابعاد 90x50 سانتي متر مي باشد.
الگو:

5. الگوي شماره 5: الگوي جلوي دسته ي مبل است. طول آن برابر با 20 سانتي متر است و براي چين دادن، آن را دو برابر مي كنيم و براي ارتفاع آن از سر دسته ي مبل تا زمين كه 55 سانتي متر در نظر مي گيريم و بالاي ان را با توجه به مدل بالاي دسته ي مبل هلال مي كنيم.
الگو:

طرز دوخت:
براي اين طرح، از الگوي شماره 1 و 2 و 3 يك عدد نياز داريم و از الگوي شماره ي 4 و 5 دو عدد بصورت قرينه نياز داريم. بعد از درآوردن الگو و قرار دادن روي پارچه براي همه ي درزها 2 سانتي متر براي دوخت جا بگذاريد.
1. ابتدا الگوي 1 و 2 را برش زده و طول نشيمنگاه را به طول تكيه گاه مي دوزيم.
2. از الگوي 4 دو مرتبه به صورت قرينه برش زده و به قسمت عرض نشيمنگاه در دو طرف رو مبلي مي دوزيم.
3. الگوي پشت را برش مي زنيم و به پشت رو مبلي مي دوزيم.
4. از الگوي شماره ي 5 دو بار به صورت قرينه برش مي زنيم و جلوي دسته ي مبل بين دو درز الگوي شماره ي 1و 4 مي دوزيم.
5. تمام پايين روكش را نيز لب دوزي مي كنيم.
6. بعد از انداختن رويه ي مبل جلوي دسته يمبل را با كمك پاپيون مي بنديم كه با بستن پاپيون جلوي دسته ي مبل چين مي خورد. به دو روش مي توانيم از پاپيون استفاده كنيم :
روش اول: چهار مستطيل با ابعاد 7x60 سانتي متر روي پارچه برش زده و دو به دو از پشت پارچه دور تا دور آن را مي دوزيم سپس پارچه را به رو مي كنيم و بين دو درز الگوي 4 و 5 قرار داده و بعد از انداختن روي مبل به صورت پاپيون گره مي زنيم.
روش دوم: از پاپيون آماده استفاده مي كنيم و با كمك دكمه و بندينك در پشت پاپيون به جلوي دسته ي مبل نصب مي كنيم. البته بايد توجه داشته باشيد كه طول پاپيون بايد برابر با طول جلوي دسته ي مبل باشد.

  مدل شماره ۲

مدل شماره 2 : مدل غزاله

طرز تهيه الگو :
1. الگوي شماره 1 : براي اين الگو طول و عرض نشيمنگاه را اندازه گيري مي كنيم كه طول آن برابر با فاصله دو دسته و عرض آن برابر با فاصله تكيه گاه تا قسمت درز نشيمنگاه مي باشد كه مستطيلي با ابعاد 90x60 سانتي متر رسم مي كنيم. از دو گوشه انتهاي نشيمنگاه 5 سانتي متر به داخل آمده و گوشه ها را گرد مي كنيم.

الگو :

2. الگوي شماره 2: اين الگو براي قسمت تكيه گاه مي باشد كه طول و عرض تكيه گاه را اندازه گيري مي كنيم و مستطيلي با ابعاد 60x130 سانتي متر رسم مي كنيم و با توجه به بالاي مبل، بالاي الگويمان را هلال يا صاف يا مدل مورد نظر رسم مي كنيم. اگر تكيه گاه در پشت دسته ها قرار داشت از پايين الگو به اندازه پشت دو دسته از دو طرف مستطيلي جدا مي كنيم.

الگو :

3. الگوي شماره 3 : اين الگو براي قسمت پشت مبل در نظر گرفته شده كه طول و ارتفاع پشت مبل را اندازه گيري مي كنيم و مستطيلي با ابعاد 95x130 سانتي متر رسم مي كنيم و با توجه به مدل بالاي مبل، الگويمان را هلال يا صاف يا مدل مورد نظر رسم مي كنيم.

الگو:

4. الگوي شماره 4 : الگوي دسته مبل مي باشد كه طول و عرض آنرا بايد اندازه گيري كنيم كه براي طول از جلوي مبل تا قسمت تكيه گاه اندازه گيري مي كنيم و براي عرض آن از قسمت نشيمنگاه تا زمين در قسمت پهلوي مبل اندازه گيري مي نماييم كه اين براي مبل ما مستطيلي با ابعاد 90x50 سانتي متر مي باشد.

الگو :

5. الگوي شماره 5 : الگوي جلوي دسته مبل است كه طول آنرا كه برابر با 20 سانتي متر است براي چين دادن آن را دو برابر مي كنيم و براي ارتفاع آن از سر دسته مبل تا قسمت درز نشيمنگاه 25 سانتي متر در نظر مي گيريم و بالاي آن را با توجه به مدل بالاي دسته مبل، هلال يا ... مي كنيم.

الگو :

6. الگوي شماره 6 : الگوي پايين مبل است كه مستطيلي به ابعاد طول پايين مبل و ارتفاع از درز نشيمنگاه تا زمين مي باشد. كه اين الگو را مي توان يك تكه برش بزنيم يا الگويمان را نصف مي كنيم و مستطيلي به ابعاد 63x20 سانتي متر رسم مي كنيم.

طرز دوخت :

براي اين طرح از الگوي شماره 1 و 2 و 3 يك عدد نياز داريم و از الگوي شماره 4 و 5 و 6 دو عدد بصورت قرينه نياز داريم. بعد از درآوردن الگو و قرار دادن روي پارچه براي همه درزها 2 سانتي متر براي دوخت جا بگذاريد.

1. ابتدا الگوي 1 و 2 را برش زده و طول نشيمنگاه را به طول تكيه گاه مي دوزيم.
2. از الگوي 4 دو مرتبه به صورت قرينه برش زده و به قسمت عرض نشيمنگاه در دو طرف رو مبلي مي دوزيم.
3. از الگوي 6 دو بار برش زده و به پايين نشيمنگاه مي دوزيم.
4. الگوي پشت را برش مي زنيم و به پشت رومبلي مي دوزيم.
5. از الگوي شماره 5 دوبار به صورت قرينه برش مي زنيم و جلوي دسته مبل به درز الگوي شماره 4 مي دوزيم.
6. تمام پايين روكش را نيز لب دوزي مي كنيم.
7. روي تمام درزهاي نشان داده روي شكل قيطان يا روبان و يا نواردوزي مي كنيم.كاور مبل در دو طرف پايين الگوي 5 قيطان يا روبان يا نوار بلندي مي دوزيم.
8. بعد از انداختن رويه مبل جلوي دسته مبل را با كمك دو بند به صورت پاپيون گره مي زنيم كه با بستن پاپيون جلوي دسته مبل چين مي خورد.

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.