آموزش تصويري دوخت كاور مبل

پوشش توليدكننده كاور مبل،پيراهن مبل،روكش مبل و طرحهاي خلاقانه منحصر به فرد

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش تصويري دوخت كاور مبل

۳۷,۹۰۷ بازديد

آموزش تصويري دوخت كاور مبل

با توجه به تنوع موجود در مدل هاي مبلمان، براي دوخت پيراهن مبل، الگوي مشخصي نمي توان ارائه نمود، بلكه در اينجا هدف ما ارائه نحوه اندازه گيري، اندازه هاي مورد نياز و روش هاي دوخت پيراهن مبل پارچه اي است. براي اين منظور ابتدا مبل خود را به وسيله متر پارچه اي به طور دقيق اندازه گيري كنيد. اين اندازه گيري شامل موارد زير است:

images (53)
 
۱- ارتفاع پشت
۲- عرض پشت
۳- ارتفاع دسته ها تا سطح زمين
۴- عرض مبل
۵- ارتفاع قسمت تكيه گاه از بالا تا سطح روي تشك (با احتساب قطر تكيه گاه)
۶- طول پشتي (تكيه گاه) تا محلي كه به سطح پشت مبل متصل مي شود
۷- فاصله انتهاي تشك تا سطح زمين
۸- طول مبل از قسمت جلو در فاصله ميان دسته ها
۹- ارتفاع دسته ها از سطح روي آنها تا سطح تشك كف
۱۰- طول دسته ها از پشت تا جلو
۱۱- ارتفاع دامن پايين مبل
۱۲- طول دامن پايين مبل
 
Untitled-1
نكته: در طريقه اندازه گيري ياد شده، تشكچه هاي كف به صورت جداگانه در پيراهن مبل قرار نمي گيرند و پيراهن به صورت قالبي روي تشكچه ها و بقيه قسمت ها را مي پوشاند ولي اگر بخواهيد براي تشكچه ها پوششي جداگانه در نظربگيريد در هنگام اندازه گيري، تشكچه ها را برداشته و قطر تشكچه ها را به موارد ۷ و ۹ اضافه كنيد.
در ضمن اندازه هاي كف مبل بدون تشك، ديواره هاي تشكچه ها و سطح زيرين آنها نيز مورد نياز است. در برخي از مدل ها قسمت رويه و نماي دسته ها را به صورت جداگانه بريده و به ديواره هاي دسته مي دوزند كه در اين صورت بايد قطر دسته ها جدا اندازه گيري شود.
پس از آنكه كليه ابعاد اندازه گيري شد و مدل مورد نظر را انتخاب كرديد، با توجه به اندازه ها و مدل، ميزان قطعات لازم از پارچه در مدل، مستطيلي به عنوان نماد پارچه بر روي كاغذ كشيده و آن را تقسيم بندي كنيد. (عرض اغلب پارچه هاي مناسب پيراهن مبل ۱۵۰ سانتي متر و يا ۳ متر است.) حال به اين صورت ميزان پارچه مورد نياز خود را محاسبه كنيد. پس از تهيه پارچه، شما به دو طريق مي توانيد برش را انجام دهيد:
 
روش اول: ابتدا از قسمت پشت مبل شروع كرده و پارچه را از گوشه آن قرار داده و با سوزن به مبل وصل كنيد. سپس در انتهاي آن قسمت، با احتساب مقداري جاي دوخت با مداد علامت گذاري كنيد.
پس از پايان يك قسمت سوزن ها را برداشته و بخش ديگري از مبل را به همين طريقه علامت گذاري كنيد.
نحوه اندازه گيري و علامت گذاري بايد مطابق به مدل انتخابي پيراهن باشد. پس از آنكه الگوي تمامي قسمت ها بر روي پارچه با مداد علامت گذاري و طراحي شد، ابتدا الگوي موجود را با اندازه هاي قبلي چك كرده، سپس برش را آغاز كنيد.
 
روش دوم: طريقه دوم كاري راحت تر و مطمئن تر است. در اين روش از كاغذ الگوي نازك استفاده كنيد. كاغذ الگو را بر روي قسمت هاي مختلف مبل قرار داده و علامت گذاري كنيد. براي آنكه كاغذ به خوبي پارچه انعطاف پذير نيست، هر قسمت را پس از علامت گذاري و كشيدن طرح الگو و همچنين چك نهايي با جدول اندازه گيري، بريده و كنار بگذاريد.
پس از آنكه تمامي الگوها آماده شد، آنها را بر روي پارچه انداخته و با در نظر گرفتن جاي دوخت حدود ۲٫۵ سانتي متر در محلهايي كه نياز به قيطان دوزي است و يك سانتي متر در درزهاي معمولي، برش را انجام دهيد.
در اين روش، شما مي توانيد پيش از خريد پارچه، الگوها را در آورده و از جمع اندازه الگوها پارچه مورد نياز را تهيه كنيد به اين صورت ديگر نيازي به رسم مستطيل فرضي نيز نخواهد بود.
نكات مهم:
اگر پارچه شما داراي طرح و نقشه خاصي است، در محل درزها و نحوه برش ها، هماهنگ كردن طرح ها و نقشه ها را در قطعات نزديك به هم در نظر داشته باشيد.
 
براي اطمينان بيشتر در كسب نتيجه اي مطلوب مي توانيد ابتدا درزها را با سوزن و يا كوك به هم متصل كرده و بر روي مبل پرو كنيد. سپس چرخ ماشيني را انجام دهيد.
 
بمنظور آنكه پيراهن راحت تر بر بدنه مبل قرار گرفته و بيرون آيد، شما مي توانيد يكي از درزهاي اصلي كناري را با احتساب ميزان بيشتري پارچه نسبت به جاي دوخت هاي ديگر، به دوختن زيپ و يا چسب هاي پارچه اي اختصاص دهيد.

ادامه مطلب كاور مبل

مدل شماره ۳ : مدل ستاره

طرز تهيه الگو : ۱٫ الگوي شماره ۱ : براي اين الگو طول و عرض نشيمنگاه را اندازه گيري مي كنيم كه طول آن برابر با فاصله دو دسته و عرض آن برابر با فاصله تكيه گاه تا زمين مي باشد كه مستطيلي با ابعاد  ۹۰×۸۵ سانتي متر رسم مي كنيم. از دو گوشه انتهاي نشيمنگاه ۵ سانتي متر به داخل آمده و گوشه ها را گرد مي كنيم. الگو:

image-3FDF_4EB10CF6

۲٫ الگوي شماره ۲ : الگو براي قسمت تكيه گاه مي باشد كه طول و عرض تكيه گاه را اندازه گيري مي كنيم و مستطيلي با ابعاد ۱۳۰×۶۰ سانتي متر رسم مي كنيم. با توجه به بالاي مبل بالاي الگويمان را هلال يا صاف يا مدل مورد نظر رسم مي كنيم. اگر تكيه گاه در پشت دسته ها قرار داشت از پايين الگو به اندازه پشت دو دسته از دو طرف مستطيلي پاك مي كنيم. الگو:

image-7533_4EB10CF6

۳٫ الگوي شماره ۳: اين الگو براي قسمت پشت مبل در نظر گرفته شده كه طول و ارتفاع پشت مبل را اندازه گيري مي كنيم و مستطيلي با ابعاد ۹۵×۱۳۰ سانتي متر رسم مي كنيم و با توجه به مدل بالاي مبل، بالاي الگويمان را هلال يا صاف يا مدل مورد نظر رسم مي كنيم. الگو:

image-BF7D_4EB10AEB

۴٫ الگوي شماره ۴ : الگوي دسته ي مبل مي باشد كه طول و عرض آن را بايد اندازه گيري كنيم. براي طول از جلوي مبل تا قسمت تكيه گاه را اندازه گيري و براي عرض آن از قسمت نشيمنگاه تا زمين در قسمت پهلوي مبل اندازه گيري مي نماييم كه اين اندازه براي مبل ما مستطيلي با ابعاد ۹۰×۵۰ سانتي متر مي باشد. الگو:

image-C05F_4EB10CF6

۵٫ الگوي شماره ۵: الگوي جلوي دسته ي مبل است. طول آن برابر با ۲۰ سانتي متر است و براي چين دادن، آن را دو برابر مي كنيم و براي ارتفاع آن از سر دسته ي مبل تا زمين كه ۵۵ سانتي متر در نظر مي گيريم و بالاي ان را با توجه به مدل بالاي دسته ي مبل هلال مي كنيم. الگو:

image-2E42_4EB10CF6

طرز دوخت: براي اين طرح، از الگوي شماره ۱ و ۲ و ۳ يك عدد نياز داريم و از الگوي شماره ي ۴ و ۵ دو عدد بصورت قرينه نياز داريم. بعد از درآوردن الگو و قرار دادن روي پارچه براي همه ي درزها ۲ سانتي متر براي دوخت جا بگذاريد. ۱٫ ابتدا الگوي ۱ و ۲ را برش زده و طول نشيمنگاه را به طول تكيه گاه مي دوزيم. ۲٫ از الگوي ۴ دو مرتبه به صورت قرينه برش زده و به قسمت عرض نشيمنگاه در دو طرف رو مبلي مي دوزيم. ۳٫ الگوي پشت را برش مي زنيم و به پشت رو مبلي مي دوزيم. ۴٫ از الگوي شماره ي ۵ دو بار به صورت قرينه برش مي زنيم و جلوي دسته ي مبل بين دو درز الگوي شماره ي ۱و ۴ مي دوزيم. ۵٫ تمام پايين روكش را نيز لب دوزي مي كنيم. ۶٫ بعد از انداختن رويه ي مبل جلوي دسته يمبل را با كمك پاپيون مي بنديم كه با بستن پاپيون جلوي دسته ي مبل چين مي خورد. به دو روش مي توانيم از پاپيون استفاده كنيم : روش اول: چهار مستطيل با ابعاد ۷×۶۰ سانتي متر روي پارچه برش زده و دو به دو از پشت پارچه دور تا دور آن را مي دوزيم سپس پارچه را به رو مي كنيم و بين دو درز الگوي ۴ و ۵ قرار داده و بعد از انداختن روي مبل به صورت پاپيون گره مي زنيم. روش دوم كاور مبل: از پاپيون آماده استفاده مي كنيم و با كمك دكمه و بندينك در پشت پاپيون به جلوي دسته ي مبل نصب مي كنيم. البته بايد توجه داشته باشيد كه طول پاپيون بايد برابر با طول جلوي دسته ي مبل باشد.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.